Obecné zásady pro značení CE na výrobcích

Stručně

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Popis

1. Označení CE má povinnost opatřit výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.
2. Označením CE musí být opatřeny výrobky, na které se vztahují zvláštní harmonizační právní předpisy Evropského společenství. Jiné výrobky nesmí být CE značkou opatřeny.
3. Označením výrobku značkou CE výrobce se zavazuje a přebírá odpovědnost za shodu výrobku se všemi požadavky na takový výrobek stanovenými v příslušných harmonizačních právních předpisech Evropského společenství.
4. Označení CE je jediným označením, které osvědčuje shodu výrobku s použitelnými požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropského společenství, které stanoví jeho umístění pro každý výrobek.
5. Je zakázáno, takové označená výrobků, které by mohlo být zavádějící pro třetí strany ohledně významu nebo formy označení CE. Jiné označení může být přidáno k výrobku za předpokladu, že tím není narušena viditelnost, čitelnost a význam označení CE.
6. Členské státy EU zajistí řádné provádění režimu, kterým se řídí označení CE, a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného používání označení. Členské státy EU rovněž stanoví sankce za porušení předpisů, které mohou zahrnovat trestní sankce za závažná porušení předpisů. Tyto sankce musí být přiměřené závažnosti trestného činu a musí být účinným odstrašujícím prostředkem proti nevhodnému použití.

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Obecné zásady pro značení CE na výrobcích?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...