Tlaková zařízení CE

Stručně

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Popis

Tlakovým zařízením se rozumí nádoby, potrubí, bezpečnostní příslušenství a tlakové příslušenství.
K tlakovým zařízením patří prvky připojené k tlakovým dílům, jako jsou příruby, trysky, spojky, podpěry, zdvihací očka atd.
Nádobou se rozumí taková nádoba, která je zkonstruovaná tak, aby obsahovala tekutiny pod tlakem, včetně jejích přímých přípojek až k místu spojení, které je spojuje s jiným zařízením. Nádoba může být složena z více než jedné komory.
Potrubím se rozumí potrubní komponenty určené pro přepravu tekutin, které jsou vzájemně propojeny pro integraci do tlakového systému. Potrubí zahrnuje zejména potrubí nebo systém potrubí, armatury, dilatační spáry, hadice nebo jiné součásti pracující pod tlakem. (Výměník tepla sestávající z trubek pro účely chlazení nebo topení vzduchu se považuje za potrubí).
Bezpečnostním příslušenstvím se rozumí zařízení určené k ochraně tlakového zařízení před překročením povolených limitů. Mezi tato zařízení patří: zařízení pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, bezpečnostní zařízení s kotoučem k roztržení, vzpěrné tyče, řízené systémy bezpečnostního tlaku; omezovací zařízení, která buď aktivují prostředky pro korekci, nebo zajišťují vypnutí nebo vypnutí a zablokování, jako jsou tlakové spínače nebo teplotní spínače nebo hladinové spínače a zařízení pro řízení a regulaci měření týkající se bezpečnosti.
Tlakové příslušenství je zařízení s provozní funkcí a s tlakovými ložisky.
Sestavami se rozumí několik kusů tlakového zařízení sestavených výrobcem, které tvoří integrovaný a funkční celek.

Proč Tlaková zařízení CE?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...